summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterrlimit: fix 64-bit RLIM64_INFINITY macroPavel Kozlov11 days
 
TagDownloadAuthorAge
v1.0.44commit 014ddbf530...Waldemar Brodkorb4 months
v1.0.43commit abf6002032...Waldemar Brodkorb8 months
v1.0.42commit d46709504e...Waldemar Brodkorb16 months
v1.0.41commit 287e9d271e...Waldemar Brodkorb18 months
v1.0.40commit 9e504a4ac8...Waldemar Brodkorb22 months
v1.0.39commit 98680eec54...Waldemar Brodkorb2 years
v1.0.38commit 2bf4991c4d...Waldemar Brodkorb3 years
v1.0.37commit ab1dd83bec...Waldemar Brodkorb3 years
v1.0.36commit b335e9d7de...Waldemar Brodkorb3 years
v1.0.35commit 7b504fe20c...Waldemar Brodkorb3 years
v1.0.34commit 40a337ce79...Waldemar Brodkorb4 years
v1.0.33commit 4275f78897...Waldemar Brodkorb4 years
v1.0.32commit 3f1c2ffd2f...Waldemar Brodkorb4 years
v1.0.31commit cbfdb7abf4...Waldemar Brodkorb5 years
v1.0.30commit 7484224733...Waldemar Brodkorb6 years
v1.0.29commit 8fba8eb918...Waldemar Brodkorb6 years
v1.0.28commit 795d6102e9...Waldemar Brodkorb6 years
v1.0.27commit 4310e3cfaf...Waldemar Brodkorb6 years
v1.0.26commit ae3eeb273f...Waldemar Brodkorb6 years
v1.0.25commit 8b3d820870...Waldemar Brodkorb6 years
v1.0.24commit 559ac142e4...Waldemar Brodkorb7 years
v1.0.23commit a3d19f43e0...Waldemar Brodkorb7 years
v1.0.22commit 3b09bf921e...Waldemar Brodkorb7 years
v1.0.21commit 6cfe578d49...Waldemar Brodkorb7 years
v1.0.20commit 2b511ec751...Waldemar Brodkorb7 years
v1.0.19commit e87c79f798...Waldemar Brodkorb7 years
v1.0.18commit 0eaa809ba2...Waldemar Brodkorb7 years
v1.0.17commit 79dc2c282b...Waldemar Brodkorb7 years
v1.0.16commit aebdbb7273...Waldemar Brodkorb7 years
v1.0.15commit 95174cb69c...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.14commit 1c815cddb6...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.13commit 50a5c1c36f...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.12commit 003b266cbe...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.11commit 94493929f6...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.10commit 0ad73077c2...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.9commit 70c47188ec...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.8commit 5620d46cb8...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.7commit 62cab7dd73...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.6commit bb1be3426b...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.5commit 647c71be1b...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.4commit c9bf93d684...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.3commit 9a4636f2d3...Waldemar Brodkorb8 years
v1.0.2commit 7c7b6d1a28...Waldemar Brodkorb9 years
v1.0.1commit 3b8d53ecf7...Waldemar Brodkorb9 years
v1.0.0commit 5d775f82cb...Waldemar Brodkorb9 years